If you are not redirected automatically, follow the link to example Memura yüzde 5 zam önerilmesi bekleniyor

Memura yüzde 5 zam önerilmesi bekleniyor

Memura bu yıl, son Orta Vadeli Program’da belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam verilmesi tahmin ediliyor.

Memura yüzde 5 zam önerilmesi bekleniyor
Bu içerik 58 kez okundu.

Me­mur­la­rın ve me­mur emek­li­le­ri­nin 2016 ve 2017 yı­lın­da ala­ca­ğı zam ve sos­yal hak­la­rı içe­ren top­lu söz­leş­me­nin baş­la­ma­sı­na gün­ler ka­la, sen­di­kal da­ğı­lım­da son du­rum Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ilan edil­di. En çok üye­si olan Me­mur-Sen ilk sı­ra­da yer al­dı.

4,5 mil­yon ki­şiy­le il­gi­li

Sen­di­ka­lar­da top­lu iş söz­leş­me­si gö­rüş­me­le­rin­de su­nu­lan tek­lif­ler gö­rü­şü­lür­ken, im­za at­ma yet­ki­si Me­mur-Se­n’­de ola­cak. 2,6 mil­yon me­mur ile 1,9 mil­yon me­mur emek­li­si­nin ge­le­cek iki yıl­da ala­ca­ğı mad­di ve sos­yal hak­la­rı be­lir­le­ye­cek olan top­lu söz­leş­me­ler için, ye­ni hü­kü­met ku­rul­ma­dı­ğı tak­dir­de ma­sa­ya otu­ra­cak mev­cut hü­kü­me­tin, 2016 ve 2017 Or­ta Va­de­li Prog­ram ile be­lir­len­miş enf­las­yon he­def­le­ri­ni gö­ze­te­rek yüz­de 5 ci­va­rın­da zam öner­me­si bek­le­ni­yor.

Te­la­fi is­te­ne­cek

2013 yı­lın­da ya­pı­lan top­lu söz­leş­me ile me­mu­run bü­yük za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı sa­vu­nan Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ile KESK, bu dö­nem za­rar­la­rın te­la­fi­si­ni is­ti­yor.

2014 yı­lı için 123 TL zam alan me­mu­ra enf­las­yon far­kı da öden­me­miş­ti. 2015 yı­lın­da 3+3 ile enf­las­yon far­kı alan me­mur, Ge­lir Ver­gi­si öde­me­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın üst gru­ba da­hil edil­me­si­ne ne­den olan dü­zen­le­me ile zam­dan ek­si­ye düş­tü. Se­çim ön­ce­si im­za­la­nan top­lu söz­leş­me ile ka­mu iş­çi­le­ri­ne 2015 için yüz­de 6+5 ve­ren hü­kü­me­tin, me­mu­ra ve­re­ce­ği zam­da bu ora­nı da

dik­ka­te al­ma­sı is­te­ni­yor.

1 Ağustos’ta başlayabilir

Üye sa­yı­sın­da Me­mur-Sen 836 bin 505 üye ile ba­şı çe­ker­ken, onu 445 bin 729 ile Tür­ki­ye Ka­mu-Sen, 236 bin 203 üyey­le KESK ta­kip et­ti. Bu ayın son haf­ta­sın­da üç kon­fe­de­ras­yon ta­lep­le­ri­ni res­men Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı'na su­na­cak. Top­lu söz­leş­me gö­rüş­me­le­ri­nin 1 Ağus­tos'ta baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor. YELDA ATAÇ

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme sonuçları açıklandı
Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Yazısı ve Konuların Günlere Dağılımı
Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Yazısı ve Konuların Günlere Dağılımı